Polityka prywatności strony internetowej www.drimgard.pl 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.drimgard.pl jest Marcin Mojeścik, wykonujący działalność rolniczą pod nazwą firmy Szkółka Krzewów Ozdobnych Marcin Mojeścik
Dane Administratora:
• Adres siedziby: ul. Zdrowotna 465, 43-384 Jaworze
• Adres do doręczeń: ul. Zdrowotna 465, 43-384 Jaworze
• NIP: 9372505356
• REGON: 241952283
• Adres poczty elektronicznej: krzewy@drimgard.pl
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA
DANYCH

2a. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony drimgard.pl w przypadku:
• skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
• zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
2b. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
• Imię i nazwisko,
• Adres (zamieszkania),
• Adres e-mail,
• Numer telefonu.
• coś jeszcze?
2c. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to
niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o

świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie
internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania
będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub
przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy
prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności
od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i
sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i
sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
• Dostęp do danych – art. 15 RODO
• Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
• Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
• Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
• Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
• Sprzeciw – art. 21 RODO
• Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na
adres: krzewy@drimgard.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy, informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym
przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania
ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie
odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych
danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.